Skip to content Skip to footer

Семинар за обмяна на знания и добри практики в управлението на устойчива енергия

На 14 юли 2022г. в гр. Бургас се проведе семинар  за обмяна на знания и добри практики в управлението на устойчива енергия. Събитието се проведе в изпълнение на проект „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, ДБФП № BGENERGY-2.001-0072-002 по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност 2014 – 2021 г“ на ФМ на ЕИП с участието на партньорите по проекта от Норвегия- Норск Енерджи. По време на семинара се състоя кръгла маса с представители на управленско ниво, посветена на прилагането на политики на местно ниво във връзка с устойчиво управление на енергията и енергийната ефективност на уличното осветление и кръгла маса с експерти от Община Бургас и представители на други общини от региона, на която се обсъдиха успешни добри практики, които партньорът, както и представители на общините прилагат. Споделен бе опит и добри практики пред заинтересовани страни от страна на общините и норвежкия партньор в областта на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък в уличното осветление и използване на ВЕИ. 

На втория ден от визитата на партньорите от Норвегия в Бургас се проведе посещение на пътните участъци с подменено улично осветление, по време на което се демонстрираха постигнатите резултати по проекта.

ГАЛЕРИЯ

Skip to content